Category: Smoky Gemstone Bracelet


39.99 USD, by RiyoGems

via Etsy http://ift.tt/1UtYT8u

44.99 USD, by RiyoGems

via Etsy http://ift.tt/1TKxrmv

49.99 USD, by RiyoGems

via Etsy http://ift.tt/1Thv7F6

49.99 USD, by RiyoGems

via Etsy http://ift.tt/1Qf5TDf

69.99 USD, by RiyoGems

via Etsy http://ift.tt/1LplvVU

%d bloggers like this: